فراتر از ستاره

...به راه پر ستاره می کشانی ام

فراتر از ستاره می نشانی ام...

کنون که آمدیم تا به اوج ها

مرا بشوی با شراب موج ها

مرا بپیچ در حریر بوسه ات

مرا بخواه در شبان دیرپا

مرا دگر رها مکن...

مرا از این ستاره ها جدا مکن

....

"فروغ"

/ 0 نظر / 7 بازدید