عصیان

اینکه همیشه مطابق قوانینی و اصولی که جامعه برات تعریف میکنه (منظور قوانین حقوقی نیستن)عمل کنی یا به کل قانون شکن باشی و برای خودت زندگی کنی! یا یک چیز بین آ بین که فکر میکنم تعریف مشخصی نداره:

http://www.shabanali.com/ms/?p=5414

فکر کردم به اینکه من کدام ام و دوست دارم کدام باشم. چیزی که میدونم اینه که از اینکه تماما مطابق استانداردهای جامعه باشم متنفرم و ... حتی شاید به طور کل عصیان گر بودن و طرد شدن از جامعه رو به اون حالت  ترجیح بدم...و طبیعتا دوست دارم اون حالت وسط خودم پیدا کنم راهی که مخصوص خودم باشد. نه پرت ام کنند بیرون از جامعه و نه بگذارم از من آنی بسازند که خودشان میخواهند...

لغت ش رو خیلی خوب ساختن! عصیاااان...عصیانگر... دوستش دارم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
نیلوفر

دوست مون خطرناک شده ! شورشی [خنده][بغل]