گاهی ...

کاهی دلم میخواهد دلم هیچ چیز نخواهد...

اما دل

همیشه میخواهد...

حتی نخواستن را میخواهد...

هر چه بزرگتر میشویم دل چیزهای بزرگتر میخواهد...

اگر قرار باشد هر خواستنی را امید دست یافتن باشد ،این دنباله باید یک جایی همگرا شود!

شاید بزرگترین اش همان نخواستن باشد...

/ 0 نظر / 14 بازدید